« ( helen woods), 1901���de bir ��ngiliz ailesinin ��ocu��u olarak fransa, cannes���da do��du. zengin bir baba ile ��ocu��unu hem ezen hem de ink��r eden bir annenin k��z��yd��. 14 ya����ndayken, babas�� ona ���hayat boyu yaln��zl��k��� b��rakarak ��ld��. kavan�����n m��reffeh ama sevgisiz ��ocuklu��u avrupa ve california���da ge��ti. yazmaya ilk kocas�� donald ferguson���la birlikte ya��ad������ burma���da (��imdiki birmanya) ba��lad��. anna kavan ad��n�� ��� women���s liberation i��in ��nc�� bir ��aba��� olarak nitelenen beni rahat b��rak roman��n��n kad��n kahraman��ndan ald��. kavan, kahraman��n nefret etti��i ve k������msedi��i kocas��n��n soyad��yd��. »